Anticiperen op de nieuwe Omgevingswet


De nieuwe Omgevingswet bevordert het integraal denken en doen in de ruimtelijke planvorming. De Natuurlijke Alliantie is een van de methodes om hier invulling aan te geven. Ze gaat uit van de eenheid van bodem, water en groen en van de inbreng van vakspecialisten tijdens het hele planproces. De waarde bewijst zich onder andere bij klimaatadaptatie.

Tools borgen kennis


Op gebied van ruimtelijke ordening is veel kennis en ervaring. Via tools kunnen mensen snel een overzicht krijgen in denkmanier en toepassingen van andere disciplines. GrondRR is mede ontwikkelaar van verschillende tools, en vernieuwt deze met recente inzichten en ervaringen. Bekijk de tools van de Natuurlijke Alliantie, Gidsmodellen, Deltabeeldbank of de projectenwebsite met de actuele projecten.

Plannen en uitvoering gaan hand in hand


We moeten buiten het verschil gaan maken, anders hebben de visies weinig nut. Via een klimaatagenda wordt de verbinding gelegd van urgentie en landschapsanalyses naar inrichtingsprojecten op wijkniveau. GrondRR doet ook losse ontwerpopdrachten voor ontwikkelaars.