Natuurlijke Alliantie van Amersfoort

Project

De gemeente Amersfoort bereidt een nieuwe structuurvisie voor. Waterschap en gemeente hebben samengewerkt bij het voorbeiden van een belangrijke pijler voor de structuurvisie: de natuurlijke alliantie van Amersfoort. De aspecten bodem, water en groen worden in deze alliantie geïntegreerd in één ruimtelijk pijler. Hierdoor wordt versnippering voorkomen, het effect en doorwerking van de geïntegreerde visie is veel groter dan afzonderlijke visies op bodem en water en groen/ landschap.

Vijf samenhangende lagen

De studie heeft een kaart opgeleverd, die uit vijf samenhangende lagen bestaat:

  • Ondergrond
  • Bodem
  • Kwetsbaarheden van de stad voor klimaatveranderingen
  • Ruimtelijke visie
  • Visie voor dakenniveau

De vijf kaarten zijn samengevoegd in een uitgewerkte tekening van natuurlijke alliantie, waarin de kansen en gevolgen voor de huidige stad zijn gepreciseerd.

voorpagina rapport

Download hier het rapportNatuurlijke Alliantie Amersfoort