Klimaatatelier Haarlem

Haarlem wil een integrale klimaatstrategie ontwikkelen. Hiervoor wordt een stresstest in een uitgebreide vorm gedaan. Belangrijk is dat in de stresstest ook over de toekomst wordt nagedacht. Centraal staat het klimaatatelier. In het klimaatatelier Haarlem krijgen de betrokken ambtenaren informatie over de gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatie in het afgebakende gebied. Vervolgens gaat men denken over de in de toekomst te volgen strategie en samenwerking.

Afbeeldingen

klimaatatelier

Download hier het rapport

Projectinformatie

 • Samenwerking PROquint (Hans Olsthoorn), Alterra en CAS
 • Opdracht: gemeente Haarlem (via PROquint)
 • Periode 2016

Klimaatatelier Haarlem

 1. Introductie 
 2. Resultaten 
 3. Vervolg 

Introductie

In het klimaatatelier Haarlem heeft de gemeente op 15 maart 2015 mogelijkheden voor een effectieve klimaatadaptatie  verkend. Doel was om na te gaan:

 • Wat gaat het weer in de toekomst doen met onze stad en haar inwoners?
 • Moeten we in Haarlem maatregelen treffen om overlast en schade te beperken of voorkomen?

Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering

Wethouder duurzaamheid, mw. Sikkema, wees op het belang van het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Mitigerende maatregelen zijn niet voldoende.

 • De storm in juli vorig jaar heeft veel schade en overlast veroorzaakt;
 • 2012/13 was een natte winter, die plaatselijk voor wateroverlast in woningen heeft gezorgd;
 • Bewoners van Haarlem verwachten dat extreme weersomstandigheden de komende jaren vaker zullen voorkomen.

Gebiedsanalyse

Klimaatatelier Haarlem

Klimaatatelier Haarlem voorbereiden

Voor de start van het klimaatatelier Haarlem is een gebiedsanalyse uitgevoerd. Er zijn:

 • Themakaarten gemaakt van bodem en ondergrond, water en natuur/ groen.
 • een kwetsbaarhedenkaart voor de kwetsbaarheden door klimaatverandering.

In een later stadium moeten de kaarten worden verfijnd.

Bodem en ondergrond

De opbouw van bodem en ondergrond is een geheel met de karakteristieke zonering zien van het kustlandschap.

 • Duinen/ binnenduinrand en strandwal,
 • daartussen de lager gelegen strandvlakte.
 • Aan de westzijde liggen de veenpolders, al dan niet met een kleilaag.
 • Ook is er een droogmakerij (een drooggemalen meer) met zand en kleigronden.