Klimaatateliers provincie Gelderland

De klimaatateliers van de provincie Gelderland zijn belangrijk om de klimaatveranderingen onder de aandacht brengen van haar gemeenten.

De klimaatateliers bestaan uit twee delen: een informatiedeel en een schetsdeel.

Een groep van gemeentelijke deskundigen, onder andere op gebied van water, bodem, RO en milieu komt één dag bij elkaar. Bij voorkeur met vertegenwoordigers van het waterschap.

Klimaatateliers

De klimaatateliers van de provincie hebben altijd een vergelijkbare structuur.

Inleidende informatie

De inleidingen hebben als onderwerp:

 • Klimaatverandering,  (door WUR/ Alterra);
 • Gebiedsinfo (gemeente en waterschap) en
 • Methoden, zoals de gidsmodellen (GrondRR).

Schetsdeel

In het schetsdeel ontwerpen de aanwezigen in een workshop zelf een klimaatrobuuste groenblauwe structuur:

 • voor de regio,
 • de kern en
 • een wijk of een buurt.

De afronding

De afronding bestaat uit reflecties over:

 • inhoud,
 • beleidsborging en
 • gevolgen voor samenwerking.

Waar?

Klimaatateliers van de provincie zijn gehouden voor Winterswijk, Apeldoorn, Wijchen, Doetinchem,  Barneveld, Ede en Harderwijk. Een tweede reeks start in november 2012.

klimaatatelier

Download het rapport

Projectinformatie

 • Samenwerking: WUR/ Alterra
 • Opdracht: WUR/ Alterra, provincie Gelderland
 • Periode: 2012

Klimaatateliers in de provincie Gelderland

Informatiedeel

Hasse geeft informatie in het klimaatatelier

Hasse Goossens verzorgt de toelichting in het klimaatatelier

In het blok met informatie heeft Hasse Goosen van Alterra een toelichting gegeven over de klimaatsveranderingen aan de hand van de klimaateffectatlas van Alterra. In elke atelier zijn de gevolgen voor de gemeente extra belicht (o.a. de toename van het aantal tropische dagen, toename intensiteit neerslag en gevolgen voor landbouw). Deze effecten zijn door Arjen Koekoek nader onder de loep genomen met de surface table van Geodan. Tenslotte heeft landschapsarchitect Vincent Grond van GrondRR informatie gegeven over nieuwe methoden om een handelingsperspectief te geven aan de klimaatinfo: de methoden waterschalen en de test gidsmodellen water van I&M.

klimaatatelier

Actieve deelname in het klimaatatelier

Schetsdeel van het klimaatatelier

De gemeente licht als eerste de actuele ruimtelijke ontwikkeling toe. In de verschillende groepen zijn schetsen gemaakt voor het plangebied. Bij het schetsen werd gebruik gemaakt van aanwezige klimaatinformatie en de methode van de Natuurlijke Alliantie. Het succes van deze aanpak is dat de gemeenten gaan nadenken over:

 • het borgen van de methoden
 • de wijze van samenwerking in het reguliere gemeentelijke beleid.

Resultaten

schets uit klimaatatelier provincie

Schets van de deelnemers de Edese kazerneterreinen

Gemeente Ede

In Ede is geschetst op een blauwgroene structuur voor de kazerneterreinen. De kazerneterreinen liggen tussen de Veluwe en het centrum van Ede. In dat centrum worden problemen verwacht mbt hittestress en wateroverlast. De aanleg van blauwgroene zones door het kazerneterrein combineren lokale infiltratie van regenwater met stroming van koele lucht vanuit de Veluwe naar het centrum. Ook vormen ze recreatieve routes, die de verwachtte toename van recreatie kan stroomlijnen.

schets uit klimaatatelier provincie

Nieuwbouw met ideeën om de wijk klimaatadaptief te maken

Gemeente Barneveld

Aan de zuidzijde van de kern Voorthuizen wordt een plan gemaakt voor nieuwbouw. De locatie ligt aan de Zeumerse beek. In het atelier zijn veel plannen ontstaan om de beek nadrukkelijk te betrekken in de stedenbouwkundige opzet. Ook is een idee ontstaan om de voeding van de beek te versterken met behulp van het omleggen van bestaande waterlopen en het benutten van regenwater in de wijk zelf. De stedenbouwkundige van Barneveld gaat nu onderzoeken welke consequenties zijn verbonden aan het aanpassen van het plan met een aantal resultaten van de workshop.

Gemeente Winterswijk

schets uit klimaatatelier provincie

Ideeën voor het stadspark van Winterswijk

De gemeente Winterswijk is druk bezig met een reconstructie van de spoorzone. De huidige plannen worden in sterke mate bepaald door functies, stedenbouwkundige principes en exploitatie. In de workshop is het gidsmodel eerst toegepast op het schaalniveau van de hele stad. Daaruit bleek dat de spoorzone kansen biedt als groene ader, die de stad met het buitengebied verbindt en daarom gecombineerd wordt met fiets- en wandelpaden. Door de zone stroomt koele lucht naar het centrum van Winterswijk.

In de uitwerking is een idee uitgewerkt voor doorontwikkeling als ‘spoorpark’, een open en groen gebied met verspreide functies: het toekomstige stadspark van Winterswijk. Door de snelle werkwijze bleef tijd over. Deze tijd is besteed aan ideevorming voor een nieuwe wijk van Winterswijk op een uit te plaatsen sportcomplex. Deze woonwijk is vormgegeven als een groenblauwe lob aan de stadsrand.

Impressie van klimaatateliers provincie Gelderland

De video laat fragmenten zien van workshops van waterschappen en gemeenten, waarin de nieuwe gidsmodellen van I&M worden getest.