Natuurlijk Kapitaal Breda

Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda

Breda heeft onderzocht welke rol en bijdrage het natuurlijke systeem van bodem, ondergrond, water en natuur kan hebben bij klimaatadaptatie en systeemplanning. Ook is men benieuwd naar de kansen vanuit het Natuurlijk Kapitaal en de ecosysteemdiensten.

Vaak worden ecosysteemdiensten ingezet bij losse projecten, bijvoorbeeld om het projectbudget aan te vullen. In dit Bredase project stond de vraag centraal of het voordelig zou zijn om het natuurlijke systeem en het Natuurlijke Kapitaal in het structurerende gemeentelijke RO beleid te verankeren en te borgen. Men wilde inzicht in kansen en in knelpunten.

Breda heeft gebruik gemaakt van ervaringen van andere steden, zoals Amersfoort, Nijmegen en Arnhem. Door voort te bouwen op ervaringen van anderen is de Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatadaptatie doorontwikkeld en aangescherpt.

Het onderzoek heeft geleid tot 6 kennisvragen voor verder onderzoek:

  1. In welke gevallen kan de ClimateZipper (een ambitiemeter voor klimaatadaptatie) als maatschappelijke thema toegepast worden en op welke manieren kunnen de uitkomsten geborgd worden? De nieuwe Omgevingswet is gericht op versterking van integraliteit. Is het bijvoorbeeld mogelijk om aan de hand van de ambitieladder een ‘wettelijk’ minimumniveau te identificeren?
  2. Welke belemmeringen zijn er bij het vertalen van beleidsvisies naar inrichtings-en beheersmaatregelen op wijkniveau? Op welke manier kunnen ze worden opgelost?
  3. Op welke manier kunnen ecosysteemdiensten een rol spelen in een gebiedsbusinessplan? Hierbij moeten de voordelen van ecosysteemdiensten, die vaak op langere termijn een rol spelen, herkenbaar worden gemaakt ten opzichte van de korte termijn investeringen.
  4. Welke geoinformatie is noodzakelijk op stads- én op wijkniveau? Op welke manier kunnen ze verzameld worden, en op welke manier kan beheer en toegankelijkheid worden georganiseerd?
  5. Welke vaardigheden en competenties zijn nodig voor klimaatadaptatie en systeemplanning (speciaal in relatie tot burgerparticipatie). Hoe kun je ze meten? Welke samenwerkingen kunnen voorzien in ontbrekende kennis of vaardigheden.
  6. Op welke manier kan de keuze van tools ondersteund worden en wat is de mogelijke rol van de ANK daarbij?
voorkant rapportje

Download hier het rapport “Kennisagenda achtergrondsdocument”

Projectinformatie

  • Samenwerking: ORG-ID (Roelof Westerhof)
  • Opdrachtgever: RWS WVL Leefomgeving (in het kader van het kennisprogramma Natuurlijk Kapitaal)
  • Periode: 2017