Waterplan Arkel en Hoogblokland

De afgelopen 10 jaren zijn bij veel gemeenten waterplannen opgesteld die richting geven aan de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. De plannen zijn gericht op verschillende facetten van de waterhuishouding en zijn vaak vertaald in concrete uitvoeringsplannen met tijdspad en kostenoverzichten.

Ontwikkelingen in waterbeleid

In het waterbeleid zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen gaande, zoals het streven naar ruimtelijke kwaliteit en het inspelen op klimaatveranderingen. De toename van inhoudelijke aspecten gaat gepaard met een toename van raakvlakken en samenwerking met andere disciplines en organisaties. De bestaande waterplannen houden te weinig rekening met deze ontwikkelingen.

Nieuwe methodiek

Het waterschap Rivierenland onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe methodiek, die wel op de ontwikkelingen inspeelt. De gemeente Giessenlanden heeft zich bereid verklaard om hierin mee te denken en als pilot te dienen. Als plangebied is gekozen voor de kernen Arkel en Hoogblokland.

voorpagina pilotplan

Download hier het pilotplan

voorpagina achtergrondsplan

Download hier het achtergrondsplan

Projectinformatie

  • Samenwerking Grontmij
  • Opdracht Waterschap Rivierenland
  • Periode 2011