Arnhem heeft water in haar genen

Watervisie voor de structuurvisie van Arnhem

In de watervisie is de ‘water-bouwsteen’ gemaakt voor de nieuwe structuurvisie van Arnhem. Hierbij is gebruik gemaakt van de ambitieladder waterbeleid, waarmee Arnhem (na Nijmegen) de tweede stad is die deze methode toepast. Via de ambitieladdermethode maakt Arnhem haar ambities explicitiet met betrekking tot de integratie van water en RO. Aan de hand van de analyse van de verschijningsvorm van water op meerder schaalniveaus,  is een stedenbouwkundige vierdeling gemaakt. Deze vierdeling is mede leidend voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Arnhem.

Vervolgens is Arnhem ‘op de ambitieladder gelegd’: analyses en tekeningen geven informatie over:

  • de huidige situatie,
  • tendensen en
  • huidige ontwikkelingen met betrekking tot alle bouwstenen (zoals veiligheid, droge voeten, functiecombinatie).

Het maken van plannen is in dit stadium niet aan de orde, dat kan pas na de integratie binnen de structuurvisie.

Aanbeveling

Voor Arnhem wordt een aanbeveling gedaan voor het ambitieniveau van Arnhem (Arnhem groeit naar watersturend en klimaatadaptief). Ook wordt een indicatie gegeven van het daarvoor benodigde ruimtebeslag. In het project is intensief samengewerkt met deskundigen van de gemeente op het gebied van water, klimaat, groen en stedenbouw.

voorkant rapport

Download hier het rapport

 Projectinformatie

  • Samenwerking: Grontmij
  • Opdracht: gemeente Arnhem
  • Periode: 2015