Werkcollege ontwerpen met water

Werkcollege waterbeheer Aan de WUR leren de eerstejaarsstudenten landschaparchitectuur dat je op veel verschillende manieren tegen het landschap kunt aankijken. Een van de facetten is het water. GrondRR heeft hier aan de studenten een werkcollege waterbeheer gegeven. In de introductie is: een historische overzicht gepresenteerd van het waterbeheer met gidsmodellen gewerkt een fietsexcursie gehouden. De opdracht was om met andere (waterbeheerders) ogen naar ...

Minisymposium ambitieladder

 Ambitieladder water Doel van de het minisymposium 'ambitieladder' uit september 2009 was: verspreiden van kennis over de ambitieladder verzamelen van ideeën en suggesties voor de verdere ontwikkeling van de methode. Resultaat een aanscherping van de methode startpunt van een gemeenschappelijke uitwerkingstraject met onder andere Deltares en VROM De ambitieladder is door de Monash universiteit van Melbourne in 1998 opgesteld voor water in ...

AquaRO

Project De website AquaRO is een hulpmiddel voor planprocessen op het raakvlak van water en RO. Dit gebeurt via: Inspiratie: foto’s en voorbeeldplannen; Informatie: beleidsinformatie, encyclopedie, kaarten en data; Procesadvies: stappenplan met informatie die specifiek is voor de locatie; Documentatie: slim systeem van projectdocumentatie, onder andere voor de Watertoets; De website is opgeheven en een van de grondleggers geweest van ...

Gidsmodellen voor klimaatbeleid

Klimaatateliers voor overheden De klimaatateliers van de provincie Gelderland hebben als doel om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering en kansen van klimaatadaptatie op regionaal niveau. Ze zijn speciaal georganiseerd voor overheden. In de klimaatateliers zijn gidsmodellen gebruikt voor locaties in de regio Stedendriehoek en FoodValley i.o.. Klimaatgidsmodel Gidsmodellen zijn een bruikbaar instrument om de planvorming en communicatie te ondersteunen. ...

Toetsing waterambities Amersfoort

Nieuwe structuurvisie voor Amersfoort De gemeente Amersfoort is bezig met het opstellen van een nieuwe structuurvisie. Het Waterschap Vallei & Eem heeft advies gegeven hoe water het beste geborgd kan worden in de structuurvisie. De waterschaalmethode is gebruikt bij een beleidsanalyse van het RO beleid en het waterbeleid. De ambities vanuit de watersector reiken tot het niveau Waterbeheersend van de methode ...

Interviews ARC Ontwerpprojecten

Project Het ministerie van VROM heeft in het kader van het ARC programma een aantal ontwerpprojecten gestart. De doelstelling hiervan is dat men goede voorbeelden wil hebben, die als inspiratie kunnen dienen voor het ontwerpen met water. Deze ontwerpprojecten zijn deels al vrijwel afgerond, deels ‘onderweg’ en deels in een opstartfase. GrondRR heeft interviews gehouden met de projectleiders. De resultaten ...

Gidsmodellen voor water en RO

Project Gidsmodellen voor water zijn ruimtelijke schema’s, die verhelderen op welke wijze water kan fungeren als drager van de ruimtelijke structuur van een locatie of een gebied. In het verleden zijn diverse gidsmethoden ontwikkeld, VROM wil deze methoden integreren tot een generieke methode. GrondRR is in het planproces betrokken als vertegenwoordiger van de AquaRO gidsmodellen. Een van de bijdragen betrof ...

Herziening handreiking watertoetsproces

Project In 2008 is de handreiking van de watertoets veranderd van opzet. Zo is hij nu alleen ddigitaal bereikbaar, ook inhoudelijk is een forse vernieuwing gemaakt. Hierbij is de watertoets aangepast aan de nieuwe Wet op de RO, ook is de procesgedachte beter geborgd. Daarom is de officiële naam nu ook watertoetsproces. GrondRR was vertegenwoordigd in een meedenkgroep, die op ...

Nijmegen stroomt voorop!

In dit project is de ‘water’bouwsteen gemaakt voor de nieuwe structuurvisie van Nijmegen. Hierbij is voor de eerste keer gebruik gemaakt van de ambitieladder waterbeleid. Deze methode onderscheidt historische geordende ambitieniveaus voor het waterbeleid: waterbeheersend, waterbewust, watersturend, watersensitief en klimaatsensitief. Nijmegen borgt via deze methode watersturende en watersensitieve ambities. In de rapportage zijn de keuzes inzichtelijk gemaakt via tekeningen, waarop ...

Arnhem heeft water in haar genen

Watervisie voor de structuurvisie van Arnhem In de watervisie is de ‘water-bouwsteen' gemaakt voor de nieuwe structuurvisie van Arnhem. Hierbij is gebruik gemaakt van de ambitieladder waterbeleid, waarmee Arnhem (na Nijmegen) de tweede stad is die deze methode toepast. Via de ambitieladdermethode maakt Arnhem haar ambities explicitiet met betrekking tot de integratie van water en RO. Aan de hand van de analyse van ...