Klimaatatelier Haarlem

Haarlem wil een integrale klimaatstrategie ontwikkelen. Hiervoor wordt een stresstest in een uitgebreide vorm gedaan. Belangrijk is dat in de stresstest ook over de toekomst wordt nagedacht. Centraal staat het klimaatatelier. In het klimaatatelier Haarlem krijgen de betrokken ambtenaren informatie over de gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatie in het afgebakende gebied. Vervolgens gaat men denken over de in de toekomst te volgen ...

Klimaatagenda Rheden

Deze Ruimtelijke klimaatagenda is opgesteld door medewerkers van domein Ruimte en medewerkers van twee Waterschappen. Er is gewerkt volgens de methode van de Natuurlijke Alliantie. Deze methode gaat uit van de eenheid van bodem, water en natuur/groen. Vervolgens is basisinformatie verzameld op het gebied van water, bodem en natuur/groen. De bodemopbouw, de aanof afwezigheid van water, de stromingspatronen, de typen ...

Klimaatatelier Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een plan van aanpak voor haar adaptatiebeleid. GrondRR heeft als impuls voor het planproces het klimaatatelier georganiseerd. Procesverloop Een landschapskaart en een kwetsbaarhedenkaart zijn gemaakt voor Tilburg als input voor het klimaatatelier Tilburg. De kaarten zijn in het klimaatatelier toegelicht en door de aanwezigen verbeterd. Door de aanwezigen is daarna geschetst op een blauwgroene hoofdstructuur voor Tilburg. ...

Raadsatelier Rheden

De gemeente Rheden stelt een ruimtelijke klimaatagenda op. De betrokkenheid en instemming van raad en college zijn hierin cruciaal. Daarom is op 11 november 2015 een speciaal klimaatatelier voor raadsleden georganiseerd. De verantwoordelijke wethouder mevrouw Nicole Olland was tijdens het hele klimaatatelier aanwezig. De  deelname aan het klimaatatelier vond de raad erg verhelderend. het belang van klimaatadaptatie voor de gemeente ...

Klimaatatelier Breda

Het klimaatatelier Breda is 19 maart 2015 gehouden. Het college heeft middels een beslisdocument opgesteld een richtinggevend ambitieniveau voorgesteld. Bij bestuurlijke goedkeuring is effectieve samenwerking met partners in en buiten de gemeente voor de handliggeld. Download hier het rapport  Projectinformatie Samenwerking: Alterra Opdracht: gemeente Breda, Vincent Kuiphuis Periode: 2015 Klimaatatelier Breda Klimaatagenda Gebiedsanalyse en kwetsbaarheden Het klimaatatelier Breda Reflectie en hoe verder? Klimaatagenda ...

Kliker

Kliker   Kliker (2013-2014): Klimaatateliers worden gehouden voor 5 Duitse en 2 Nederlandse gemeenten (o.a. Duisberg, Rheinberg en Rheden). De ateliers zijn een startpunt voor een regionale adaptatiestrategie (samen met Universiteit Aken en CAS). Het project heeft Kliker heeft de prijs  "Kommunaler Klimaschutz 2015" gewonnen in de categorie 1: " Kommunaler Klimaschutz durch Kooperation " (gemeentelijke klimaatsbescherming door coöperatie), gepubliceerd op 1 ...

Waterplan Arkel en Hoogblokland

De afgelopen 10 jaren zijn bij veel gemeenten waterplannen opgesteld die richting geven aan de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. De plannen zijn gericht op verschillende facetten van de waterhuishouding en zijn vaak vertaald in concrete uitvoeringsplannen met tijdspad en kostenoverzichten. Ontwikkelingen in waterbeleid In het waterbeleid zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen gaande, zoals het streven naar ruimtelijke kwaliteit ...

Klimaatatelier Den Helder

De gemeente Den Helder gaat een breed traject starten met als motto: Den Helder klimaatbestendig! Dit traject gaat verbindingen leggen tussen het domein van klimaat en van allerlei andere inhoudelijke sporen en hun communicatie- cq. samenwerkpartners. De gemeente Den Helder heeft al zo’n 20 jaar een sterke traditie om te werken vanuit de groene en blauwe structuren in de stad. ...

Regio Stedendriehoek

Voorwoord De Regio Stedendriehoek heeft de afgelopen jaren haar agenda herijkt. De focus ligt op vier onderwerpen (bereikbaarheid, leefomgeving, sociaal kapitaal en innovatie) met als doel het versterken van het vestigingsklimaat. De Natuurlijke Alliantie staat voor het geïntegreerd bestuderen en plannen van bodem, water en groen. Bodem, water en groen zijn de dragers van onze natuurlijke leefomgeving. Dit is noodzakelijk omdat ...