Handreiking en pilots klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

De RVB kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking geeft aan der hand van de Klimaateffectatlas inzicht in de impact van ruimtelijke klimaateffecten, en leidt daarna tot het bepalen van een klimaatambitie in het duurzaam GWW web. De handreiking wordt in 2020 getest in 3 gebiedsontwikkelingen: Moreelse Tuinen Utrecht, ...

Klimaatatlas Breda

In de toekomst z . Impressies uit het rapport Hevige regenbuien geven wateroverlast op straat, met waterschade in woningen en winkels en verkeershinder. Langdurige droogte verhoogt het risico op schade aan houten funderingen (paalrot). Download hier het rapport

Handreiking klimaatadaptatie ProRail

ProRail kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking leidt in 6 stappen tot een ambitie, die in het duurzaam GWW web wordt opgenomen. De ambitie is gebaseerd op een bepaling van de impact van 7 voor ProRail relevante klimaateffecten. Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: CAS, ORG-ID Opdrachtgever: ProRail ...

Waterkwartier Nijmegen

Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: Opdrachtgever: Nijmegen Jaar: 2013

Ontwerp bouwstenen

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. Deze ambitie staat verwoord in het Meerjarenprogramma bodem en onder- grond (MJPBO). Deze ambitie krijgt mede inhoud door het opnemen van integrale bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gebiedenatlas van de provincie. De bouwstenen betreffen: Ideeën, suggesties of handreikingen, waarmee gebiedsspecifieke ...

Pilot ‘Ruimte en gezondheid’ Apeldoorn

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. De ‘pilot Apeldoorn’ draagt aan deze verkenning bij door te onderzoeken of de methode ‘Natuurlijke Alliantie ‘hiervoor een geschikt instrument is. Verschillende invalshoeken vanuit gezondheid, klimaat en natuurlijk system hebben geleid tot 2 perspectieven voor de wijk de Maten van de ...

Kaartenatlas Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de klimaatbestendigheid van haar grondgebied. Men wil in het onderzoek ook een basis liggen voor een visie op de ruimtelijke adaptatie door een analyse van het natuurlijke systeem (bodem, water en natuur/groen). In de Kaartenatlas is de analyse van het natuurlijke systeem gedocumenteerd. De atlas bestaat uit ca 25 bronkaarten met detailaspecten, ...

Onderzoek klimaatbestendigheid Haarlem hoofdrapport

In de toekomst zullen de inwoners en de bezoekers van Haarlem steeds meer hinder ondervinden van de effecten van klimaatveranderingen. Het onderzoek laat zien dat de effecten van: hitte, hevige regenbuien en droogte in Haarlem voor de grootste risico’s zorgen. Het aantal warme dagen neemt toe, wat in een versteende en compacte stad als Haarlem voor hittestress zorgt. Hittestress geeft ...