Natuurlijke alliantie FoodValley

Project Bij de regio FoodValley zijn veel organisaties en overheden zijn betrokken. Om de kwaliteit van de leefomgeving en ook de recreatiemogelijkheden van de regio FoodValley goed te benutten is kennis over de huidige situatie en de dynamiek van het watersysteem en de ondergrond belangrijk . Het rapport richt zich op de ‘natuurlijke’ thema’s bodem/ ondergrond, water, groen/ landschap en klimaat. Dit is belangrijk om de toenemende risico’s op: overstromingen, ...

Klimaatatelier Rheden

De Provincie Gelderland wil vanuit haar klimaatprogramma klimaatbestendigheid stimuleren. Dat gebeurt onder andere door het houden van een klimaatatelier bij verschillende gemeenten. Klimaatatelier Rheden Het klimaatatelier bestond uit 3 ‘blokken’: Doel en kader door vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie Gelderland Toelichtingen op het klimaatbeleid en de gevolgen voor Rheden, én op de situatie van bodem, water en groen ...

Nijmegen stroomt voorop!

In dit project is de ‘water’bouwsteen gemaakt voor de nieuwe structuurvisie van Nijmegen. Hierbij is voor de eerste keer gebruik gemaakt van de ambitieladder waterbeleid. Deze methode onderscheidt historische geordende ambitieniveaus voor het waterbeleid: waterbeheersend, waterbewust, watersturend, watersensitief en klimaatsensitief. Nijmegen borgt via deze methode watersturende en watersensitieve ambities. In de rapportage zijn de keuzes inzichtelijk gemaakt via tekeningen, waarop ...

Arnhem heeft water in haar genen

Watervisie voor de structuurvisie van Arnhem In de watervisie is de ‘water-bouwsteen' gemaakt voor de nieuwe structuurvisie van Arnhem. Hierbij is gebruik gemaakt van de ambitieladder waterbeleid, waarmee Arnhem (na Nijmegen) de tweede stad is die deze methode toepast. Via de ambitieladdermethode maakt Arnhem haar ambities explicitiet met betrekking tot de integratie van water en RO. Aan de hand van de analyse van ...

Proeftuin Amersfoort

Proeftuin Amersfoort, interactief ontwerpend onderzoek Met de proeftuin Amersfoort stimuleert en faciliteert het ministerie interactief ontwerpend onderzoek bij andere overheden. Samen met andere betrokken partijen wordt gezocht naar praktijkoplossingen voor de opgaven van: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Stadlandzone, de toekomstige groenstructuur De stadlandzone is het resultaat van de gemeenschappelijk visie van gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe op de contouren ...

Doorwerth klimaatgroep bewoners

Klimaatateliers In april 2013 heeft de gemeente Renkum voor bewoners een zogenoemd klimaatatelier georganiseerd. Het klimaatatelier is een hulpmiddel om snel de contouren van een gemeentelijk klimaatbeleid vorm te geven. Ook wordt het gebruikt om te zien welke kant de ruimtelijke ontwikkeling van een regio of kern kan opgaan. Anticiperend op een veranderend klimaat. In 2013 hebben vooral professioneel betrokkenen ...

Leertraject waterschap Noorderzijlvest en gemeente Groningen

Project De samenwerking van het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen is prima, maar kan bij concrete projecten soms verbeterd worden. Men heeft hier een start mee gemaakt door in dit leertraject medewerkers te informeren over nieuwe ontwikkelingen en methodieken: de alliantiebenadering, kwetsbaarhedenkaarten, kaarten met structuurdragers én gidsmodellen Lagenbenadering. De bijeenkomst leidde tot reflecties over verdere verbetering van de samenwerking, ...

Klimaatatelier Groesbeek

Het klimaatatelier Groesbeek is gebruikt om de nieuwe structuurvisie van Groesbeek voor te bereiden. De gemeente Groesbeek en het waterschap Rivierenland  hebben een klimaatatelier over de kracht van de Natuurlijke Alliantie georganiseerd. De Natuurlijke Alliantie onderzoekt bodem, water en groen/ landschap als één geïntegreerde pijler voor het ruimtelijk beleid en uitvoeringsprogramma. Download hier het rapport (pdf is 1,4 MB) Projectinformatie ...

Natuurlijke Alliantie van Amersfoort

Project De gemeente Amersfoort bereidt een nieuwe structuurvisie voor. Waterschap en gemeente hebben samengewerkt bij het voorbeiden van een belangrijke pijler voor de structuurvisie: de natuurlijke alliantie van Amersfoort. De aspecten bodem, water en groen worden in deze alliantie geïntegreerd in één ruimtelijk pijler. Hierdoor wordt versnippering voorkomen, het effect en doorwerking van de geïntegreerde visie is veel groter dan ...