Klimaatatelier Haarlem

Haarlem wil een integrale klimaatstrategie ontwikkelen. Hiervoor wordt een stresstest in een uitgebreide vorm gedaan. Belangrijk is dat in de stresstest ook over de toekomst wordt nagedacht. Centraal staat het klimaatatelier. In het klimaatatelier Haarlem krijgen de betrokken ambtenaren informatie over de gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatie in het afgebakende gebied. Vervolgens gaat men denken over de in de toekomst te volgen ...

Klimaatatelier Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een plan van aanpak voor haar adaptatiebeleid. GrondRR heeft als impuls voor het planproces het klimaatatelier georganiseerd. Procesverloop Een landschapskaart en een kwetsbaarhedenkaart zijn gemaakt voor Tilburg als input voor het klimaatatelier Tilburg. De kaarten zijn in het klimaatatelier toegelicht en door de aanwezigen verbeterd. Door de aanwezigen is daarna geschetst op een blauwgroene hoofdstructuur voor Tilburg. ...

Raadsatelier Rheden

De gemeente Rheden stelt een ruimtelijke klimaatagenda op. De betrokkenheid en instemming van raad en college zijn hierin cruciaal. Daarom is op 11 november 2015 een speciaal klimaatatelier voor raadsleden georganiseerd. De verantwoordelijke wethouder mevrouw Nicole Olland was tijdens het hele klimaatatelier aanwezig. De  deelname aan het klimaatatelier vond de raad erg verhelderend. het belang van klimaatadaptatie voor de gemeente ...

Klimaatatelier Breda

Het klimaatatelier Breda is 19 maart 2015 gehouden. Het college heeft middels een beslisdocument opgesteld een richtinggevend ambitieniveau voorgesteld. Bij bestuurlijke goedkeuring is effectieve samenwerking met partners in en buiten de gemeente voor de handliggeld. Download hier het rapport  Projectinformatie Samenwerking: Alterra Opdracht: gemeente Breda, Vincent Kuiphuis Periode: 2015 Klimaatatelier Breda Klimaatagenda Gebiedsanalyse en kwetsbaarheden Het klimaatatelier Breda Reflectie en hoe verder? Klimaatagenda ...

Werkcollege ontwerpen met water

Werkcollege waterbeheer Aan de WUR leren de eerstejaarsstudenten landschaparchitectuur dat je op veel verschillende manieren tegen het landschap kunt aankijken. Een van de facetten is het water. GrondRR heeft hier aan de studenten een werkcollege waterbeheer gegeven. In de introductie is: een historische overzicht gepresenteerd van het waterbeheer met gidsmodellen gewerkt een fietsexcursie gehouden. De opdracht was om met andere (waterbeheerders) ogen naar ...

Minisymposium ambitieladder

 Ambitieladder water Doel van de het minisymposium 'ambitieladder' uit september 2009 was: verspreiden van kennis over de ambitieladder verzamelen van ideeën en suggesties voor de verdere ontwikkeling van de methode. Resultaat een aanscherping van de methode startpunt van een gemeenschappelijke uitwerkingstraject met onder andere Deltares en VROM De ambitieladder is door de Monash universiteit van Melbourne in 1998 opgesteld voor water in ...

Herziening handreiking watertoetsproces

Project In 2008 is de handreiking van de watertoets veranderd van opzet. Zo is hij nu alleen ddigitaal bereikbaar, ook inhoudelijk is een forse vernieuwing gemaakt. Hierbij is de watertoets aangepast aan de nieuwe Wet op de RO, ook is de procesgedachte beter geborgd. Daarom is de officiële naam nu ook watertoetsproces. GrondRR was vertegenwoordigd in een meedenkgroep, die op ...

IFLA congres Apeldoorn

Project Het IFLA congres werd voor de eerste keer in haar bestaan in Nederland gehouden. Thema was: Transforming with water. De meeste projecten en bijdragen waren gericht op maatschappelijke en vormtechnische aspecten. In de AquaRO workshop is ingegaan op de mogelijkheden, die de hydrologie biedt voor functionele en betekenisvolle ontwerpprocessen.  Projectinformatie Samenwerking Opdracht: Waterschap Rivierenland Periode: 2008