Ontwerp bouwstenen

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. Deze ambitie staat verwoord in het Meerjarenprogramma bodem en onder- grond (MJPBO). Deze ambitie krijgt mede inhoud door het opnemen van integrale bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gebiedenatlas van de provincie. De bouwstenen betreffen: Ideeën, suggesties of handreikingen, waarmee gebiedsspecifieke ...

Pilot ‘Ruimte en gezondheid’ Apeldoorn

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. De ‘pilot Apeldoorn’ draagt aan deze verkenning bij door te onderzoeken of de methode ‘Natuurlijke Alliantie ‘hiervoor een geschikt instrument is. Verschillende invalshoeken vanuit gezondheid, klimaat en natuurlijk system hebben geleid tot 2 perspectieven voor de wijk de Maten van de ...

Kaartenatlas Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de klimaatbestendigheid van haar grondgebied. Men wil in het onderzoek ook een basis liggen voor een visie op de ruimtelijke adaptatie door een analyse van het natuurlijke systeem (bodem, water en natuur/groen). In de Kaartenatlas is de analyse van het natuurlijke systeem gedocumenteerd. De atlas bestaat uit ca 25 bronkaarten met detailaspecten, ...

Onderzoek klimaatbestendigheid Haarlem hoofdrapport

In de toekomst zullen de inwoners en de bezoekers van Haarlem steeds meer hinder ondervinden van de effecten van klimaatveranderingen. Het onderzoek laat zien dat de effecten van: hitte, hevige regenbuien en droogte in Haarlem voor de grootste risico’s zorgen. Het aantal warme dagen neemt toe, wat in een versteende en compacte stad als Haarlem voor hittestress zorgt. Hittestress geeft ...

Ervenplan Laarweg

De agrarische bebouwingen aan de Laarweg 8 te Wekerom worden gesloopt, in plaats daarvan mag de familie twee nieuwe huizen bouwen. De gemeente stelt een goed ervenplan als voorwaarde, waarmee ondermeer gestuurd wordt op de vorming van compactheid en kleinschaligheid. GrondRR heeft dit plan gemaakt in overleg met opdrachtgevers en architect. Afbeeldingen Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: Van de Bunt ...

Herinrichting tuincentrum Kernhem

GrondRR heeft een schetsboek gemaakt, samen met Synargio architecten. Gezocht is naar functies en architectuur die bij het landgoed aansluit. De gemeente Ede heeft aan de ontwikkelaar van het tuincentrum Kernhem gevraagd een aantal suggesties aan te leveren voor de nieuwe invulling van het  tuincentrum Kernhem. Projectinformatie Samenwerking: Synargio architecten Opdracht: Goedvastgoed Veenendaal Periode: 2016 Afbeeldingen

Gebiedsanalyse Harderwijk

De gebiedsanalyse die voor Harderwijk is gemaakt bevat onder andere een kwetsbaarhedenkaart voor klimaatveranderingen. Brandgevaar lijkt het enige serieuze probleem. De samenwerking is tevens benut voor een discussie over werkwijze en samenwerking. Afbeeldingen  Projectinformatie Samenwerking: Alterra Opdracht: waterschap Vallei en Veluwe Periode: 2016

Klimaatatelier Haarlem

Haarlem wil een integrale klimaatstrategie ontwikkelen. Hiervoor wordt een stresstest in een uitgebreide vorm gedaan. Belangrijk is dat in de stresstest ook over de toekomst wordt nagedacht. Centraal staat het klimaatatelier. In het klimaatatelier Haarlem krijgen de betrokken ambtenaren informatie over de gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatie in het afgebakende gebied. Vervolgens gaat men denken over de in de toekomst te volgen ...