Gebiedsgenese EHZ-regio

De gemeenten van de EHZ-regio (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) willen op termijn samen een omgevingsvisie maken. Als voorbereiding daarop gaan ze aan de slag met een regionale strategische gebiedsvisie. Men wil het natuurlijke systeem van bodem, ondergrond, water en natuur/groen hierin een leidende rol geven. Het was zoeken naar de manier waarop dat systeem in elkaar zit, en wat je ...

Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland (BKNSN)

Er zijn op dit moment verschillende bronnen en kaarten van het natuurlijke systeem in omloop, zoals de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de landschappenkaart van RCE. De ondergrond is gedocumenteerd via technische datasets op bodemdata.nl. Door deze verscheidenheid is het voor niet experts vrijwel onmogelijk om de natuurlijke situatie van boven- en ondergrond eenduidig in beeld te brengen. Dit probleem ...

De stadsgenese (boek)

De stadsgenese (boek) Veel Nederlandse steden hebben onvoldoende inzicht in de opbouw van het natuurlijke systeem rond en onder hun stad. Hierdoor worden kansen gemist voor effectieve klimaatadaptatie en identiteit. Stadsgeneses zijn ontwikkeld om dat inzicht te kunnen geven, en uit te dragen. Ze geven een beeld van de natuurlijke landschappen aan de oppervlakte en de bodemlagen tot 30 meter diepte. ...

Gidsmodel Dekzand, prototype voor serie gidsmodellen 3.0

Van oudsher was het natuurlijke systeem bepalend voor ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor deze ontwikkelingen op een natuurlijke wijze met het landschap verbonden waren. Na de industriële revolutie nam de intensiteit en complexiteit van de maatschappij toe, en vanaf WOII was de techniek zo ver gevorderd dat de natuurlijke beperkingen van het landschap steeds meer konden worden genegeerd. Dit heeft grote gevolgen ...

Atlas ‘Water Bodem sturend in Gelderland’

Het kabinet heeft in de Tweede Kamer brief van 25 november 22 uiteengezet dat het water en bodemsysteem sturend moet zijn als sturend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen.De provincie Gelderland geeft uitwerking aan de inhoudelijke aspecten via de WBS-atlas.Het onderdeel sturend wordt door de provincie zelf ingevuld. De atlas gaat in op: Korte redeneerlijn, waarom systeemaanpak belangrijk is: Inhoud van het ...

gebiedsgeneseMiddenHolland

Gebiedsgenese regio Midden-Holland De regio Midden-Holland bestaat uit 6 gemeenten in het Groene Hart. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de provincie Zuid-Holland willen bevorderen dat de gemeenten het natuurlijke systeem van bodem, water en natuur als onderlegger voor hun Omgevingsvisies gebruiken. Dat kan helpen om op een slimme manier om te gaan met de enorme problemen op gebied van onder ...

Handreiking en pilots klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

De RVB kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking geeft aan der hand van de Klimaateffectatlas inzicht in de impact van ruimtelijke klimaateffecten, en leidt daarna tot het bepalen van een klimaatambitie in het duurzaam GWW web. De handreiking wordt in 2020 getest in 3 gebiedsontwikkelingen: Moreelse Tuinen Utrecht, ...

Stadsatlas Dordrecht

De informatie over bodems, ondergrond, water, natuur en erfgoed was binnen de gemeente Dordrecht verspreid over vele websites, kaarten en onderzoeksrapporten. In de stadsatlas zijn de relevante bronkaarten verzameld en gedocumenteerd. De bronkaarten zijn geïntegreerd in themakaarten, die de hoofdlijnen van het natuurlijke systeem weergeven en hun relatie met erfgoed. De stadsatlas is een van de onderleggers voor de nieuwe ...