Naar een duurzaam Stadshagen Plus

De wijk Stadshagen wordt uitgebreid in de Mastenbroekerpolder. De wijk wordt mede opgezet aan de hand van duurzaamheidsprincipes. De PiROmide vormt ook in dit project een leidraad. Per duurzaamheidsthema is een diagnose gemaakt van technische en ruimtelijke relevante aspecten, op verschillende schaalniveaus. Deze worden als ruimtelijke handvatten aan het stedenbouwkundige bureau aangeboden. Via een `optiestudie´ is de ruimtelijke samenhang van ...

Uitbreiding IJsselmuiden

Project IJsselmuiden grenst aan de Koekoekspolder. Als onderdeel van de ontwikkeling van glastuinbouw in deze polder werd een buurtje ontworpen. In het ontwerp is een functionele aansluiting gezocht op de bestaande wijk. De typologie van de bebouwing is afgestemd op agrarische clusters in de polder. Projectinformatie Samenwerking: Arjen Poelmans Opdracht: Ontwikkelmaatschappij Koekoekspolder Periode: 2004, dienstverband Grontmij naar andere structuurvisies

Herinrichting centrumgebied Groenlo

Project Het centrumgebied van Groenlo oogde gedateerd en ‘versleten’. In een herinrichtingsplan is getracht om weer rust en klasse terug te brengen. Daarom is de inrichting van straten en pleinen zo rustig mogelijk gehouden, met sober materiaalgebruik Projectinformatie Samenwerking: Arjen Poelmans Opdracht: Gemeente Groenlo Periode: 2003, dienstverband Grontmij Naar andere inrichtingsplannen

Bijdrage structuurvisie Bospoortgebied

Project De gemeente Ede wil in het historische wijkje de Bospoort cultuurhistorische en recreatieve functies versterken. Als bijdrage aan de discussie is een visie opgesteld. In de groene buitenrand is een permanente tentoonstelling van beelden voorgesteld. In de wijk is de structuur van stegen versterkt. Ook is voorgesteld om een aantal plekken te verbijzonderen, zoals de ingangen van de wijk ...

Structuuronderzoek Poort van Reuver

Project Door de aanleg van de A73 onstond een grote druk op het gebied ten zuiden van Reuver. De gemeente wilde de ontwikkeling van het gebied sturen aan de hand van een ontwikkelingsvisie. De ambities van het gebied zijn gevisualiseerd in een aantal iconen. Deze iconen zijn verwerkt in drie ontwikkelingsmodellen. In twee interactieve workshops met de gemeentraad zijn deze ...

Groenstructuurplan Essenpas

Project In het stedenbouwkundige plan van de Essenpas zijn een aantal buurten ontworpen met een sterk afwijkende karakteristiek. Hierdoor dreigde de ruimtelijke eenheid van de wijk te verminderen. In het groenstructuurplan is de eenheid bevorderd, onder andere door een heldere laanstructuur en doordat hagen en bepaalde boomsoorten in alle buurten terugkomen. Ook is een bijdrage geleverd aan de begeleiding van ...

Toekomstvisie bedrijventerrein Stormpolder

Project Stormpolder is een belangrijk bedrijventerrein met deels watergebonden bedrijvigheid (scheepswerf). Het bedrijventerrein moest worden gerevitaliseerd. Hiertoe is een toekomstvisie opgesteld, die de heldere structuren in het terrein terugbrengt. Ook is een functionele zonering gemaakt, die recht doet aan de ambities mbt werkgelegenheid van de gemeente. Ook ondersteunt de zonering de ruimtelijke hoofdstructuur. Afbeeldingen Projectinformatie Samenwerking: Luc van Baalen Opdracht: Gemeente Krimpen ...

Westzanerpolder Zaandam

Project Project betrof een ontwikkelingsplan voor een duurzaam bedrijventerrein langs het Noordzeekanaal. Onderdelen vormden onder andere de op milieunormen afgestemde bedrijfszonering en het wegenplan, met gedeeltelijke scheiding van vrachtverkeer en personenverkeer. Het watersysteem is mede afgestemd op de natuurwaarden aan de noordzijde van het gebied. Projectinformatie Samenwerking: Obbe Norbruis Opdracht: Gemeente Zaanstad Periode: 2000, dienstverband Zandvoort, Ordening & Advies naar andere structuurvisies

Stappenplan duurzaamheid

Bedijventerrein Westzanerpolder Het bedijventerrein Westzanerpolder moest een duurzaam karakter krijgen. Duurzaamheid kan op vele manieren en met veel soorten ambities worden toegepast. Gekozen is voor een stappenplan duurzaamheid: De thema’s die in deze locatie van toepassing zijn (bv. water, energie en  natuur) zijn bepaald. Per thema zijn de doelstellingen gefomuleerd Concrete maatregelen zijn benoemd. In een matrix zijn de geordend ...

Structuurplan Kadijken

Project De randen van alle noordelijke wijken van Enkhuizen hebben een dijk met bomen, geïnspireerd op de bolwerken van de historische kern. Bij Kadijken is deze rand doorgezet. Hier biedt het pad over de dijk een fraai uitzicht biedt over de ‘regionale ecologische verbindingszone’. De wijk kent verder een besloten centrumgebied, dat qua dichtheid aansluit op de zuidelijk gelegen wijk. ...