Landschapsvisie zandwinning Netterden

Project De uitbreiding van de zandwinplas bij Netterden was MER plichtig. Voor de MER zijn ontwikkelingsmodellen ontwikkeld. In het landschapalternatief is de blokvormige verkaveling uit de omgeving in de plas doorgezet. In het MMA is een bestaande wetering omgevormd als natuurlijk beekje, dat door de plas heenvoert. De alternatieven zijn gecombineerd in een gefaseerd voorkeursalternatief. Projectinformatie Samenwerking: Arjen Poelmans Opdracht: Zandwinbedrijf Netterden ...

Nieuwe landgoederen bij Kilder

Project Voor Stichting Huis Bergh wordt een visie gemaakt om in de omgeving van Kilder twee nieuwe landgoederen te ontwerpen. In de visie wordt ook een plan betrokken om door middel van de RVR regeling agrarische schuren door wooneenheden te vervangen. Gerrit Jan Liet is eerste opdrachtnemer en verantwoordelijk voor planologische inbedding en programmatische uitwerking. Projectinformatie Samenwerking: Gerrit Jan Liet Opdracht: Stichting ...

Landschapvisie N293

Project Door de aanleg van de A73 moet de N293 worden omgelegd. De landschapvisie is gebaseerd op de inbedding van bestaande natuurplannen. Ook is het contrast tussen het oostelijke gebied (land) en het westelijke gebied (stad) versterkt. Dit is onder andere uitgewerkt in de vormgeving van een fietsbrug, waarin de overgang van besloten naar open is vormgegeven. Een idee voor ...

Klimaatlandschap Land van Heusden en Altena

Project Duurzaamheid In het Land van Heusden en Altena spelen enkele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals de teelt van biomassa en de oprichting van een biomassacentrale. In deze korte studie is gekeken naar de gevolgen voor het landschap, als het landschap zich op structurele wijze aan een nieuw klimaat zou moeten aanpassen. In het klimaatscenario zijn mogelijkheden binnen ...

Landschapspark Veluwe en IJssel

Project Het gebied tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen staat onder stedelijke druk. In deze opdracht is een visie ontwikkeld op de groei van het landschap. Leidend is de ontwikkeling van een groene “U”, die de Veluwe ten noorden en ten zuiden van Apeldoorn met de IJsselvallei verbindt. Bestaande landgoederen en bosgebieden vormen daarin belangrijke schakels. De structuur wordt mede versterkt ...

Landschapsplan windturbines Noordoostpolder

Plaatsingsplan windmolens De gemeente Noordoostpolder heeft een kenmerkende opbouw met een centraal dorp (Emmeloord) en een ring van dorpen. Deze verdelen de polder in een buitenzone en een binnenzone. In het plaatsingsplan is ingespeeld op deze opbouw. Daartoe zijn eerst 4 scenario’s onderscheiden (o.a. versterken rand, plaatsing bij bedrijventerreintjes bij dorpenkrans), die daarna zijn gecombineerd tot 4 modellen. De gemeente ...

GIOS Groningen

Project "Groen in en om de stad" De subsidieregeling GIOS beoogt het brengen van eenheid en afstemming in de veelheid aan regelingen voor “Groen In en Om de Stad”. De plannen rond Groningen verschilden onderling sterk in detaillering, tekenwijze, omschrijving, actoren etc.. Deze studie is opgezet om hierin overzicht te brengen. De plannen zijn geabstraheerd weergegeven aan de hand van ...

FoodValley verkent het landschap!

Project De regio FoodValley bereidt de opstelling van een structuurvisie voor aan de hand van thematische verkenningen. Deze verkenning richtte zich op het `groenblauwe´ beleid, dat aanvankelijk een onoverzichtelijk beeld opleverde. Nadere analyse leerde onder andere, dat het natuurbeleid helder is uitgewerkt in een regionale ecologische structuur, maar dat het landschapbeleid meer lokaal is georganiseerd en zich vooral richt op ...

De Sedde en het landschap

Project Deze landschapsanalyse is een onderbouwing van de modellen voor recreatief landgoed de Sedde. De analyse is opgebouwd vanuit een strak methodisch kader, waarin aandacht wordt besteed aan de structuur van het gebied, schaalniveaus, dynamiek en gebruiksaspecten. De analyse is mede gebruikt door Tauw ten behoeve van de landschapsanalyse en de motivatie van alternatieven. Projectinformatie Samenwerking: divers Opdracht: Initiatiefnemers de Sedde ...

CD Rom windenergie

Project Voor de plaatsing van windturbines is uiteenlopende kennis nodig, onder andere op gebied van geluid, energienetwerken, milieu, planologie en landschap. SenterNovem wilde de windenergie stimuleren door de beschikbare kennis zoveel mogelijk op een cd rom vast te leggen. Projectinformatie Samenwerking: Eric Westerhuis e.a. Opdracht: SenterNovem (Frans Nillesen) Periode: 2005, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies naar andere windenergieprojecten