Werkcahier Natuurlijke Alliantie

Het werkcahier is een samenvatting van de methode van de Natuurlijke Alliantie. Dit eerste werkcahier geeft een stand van zaken van de systeemaanpak ‘Natuurlijke Alliantie’. Deze systeemaanpak is tot stand gekomen aan de hand van praktijkprojecten en praktijkinzichten. De methode 'Natuurlijke Alliantie' heeft door haar ontwikkeling vanuit praktijkprojecten een praktische inslag. In het werkcahier wordt de methode en de uitgangspunten ...

Ontwerp bouwstenen

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. Deze ambitie staat verwoord in het Meerjarenprogramma bodem en onder- grond (MJPBO). Deze ambitie krijgt mede inhoud door het opnemen van integrale bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gebiedenatlas van de provincie. De bouwstenen betreffen: Ideeën, suggesties of handreikingen, waarmee gebiedsspecifieke ...

Pilot ‘Ruimte en gezondheid’ Apeldoorn

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. De ‘pilot Apeldoorn’ draagt aan deze verkenning bij door te onderzoeken of de methode ‘Natuurlijke Alliantie ‘hiervoor een geschikt instrument is. Verschillende invalshoeken vanuit gezondheid, klimaat en natuurlijk system hebben geleid tot 2 perspectieven voor de wijk de Maten van de ...

Kaartenatlas Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de klimaatbestendigheid van haar grondgebied. Men wil in het onderzoek ook een basis liggen voor een visie op de ruimtelijke adaptatie door een analyse van het natuurlijke systeem (bodem, water en natuur/groen). In de Kaartenatlas is de analyse van het natuurlijke systeem gedocumenteerd. De atlas bestaat uit ca 25 bronkaarten met detailaspecten, ...

Natuurlijk Kapitaal Breda

Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda Breda heeft onderzocht welke rol en bijdrage het natuurlijke systeem van bodem, ondergrond, water en natuur kan hebben bij klimaatadaptatie en systeemplanning. Ook is men benieuwd naar de kansen vanuit het Natuurlijk Kapitaal en de ecosysteemdiensten. Vaak worden ecosysteemdiensten ingezet bij losse projecten, bijvoorbeeld om het projectbudget aan te vullen. In dit Bredase project ...

SKB Amersfoort

Duurzame ontwikkeling van de ondergrond Methoden die de duurzame ontwikkeling van de ondergrond bevorderen worden vaak ontwikkeld in projecten. Showcase Amersfoort van Stichting Kennisontwikkeling Bodem (SKB)  is hiervan een voorbeeld. De Natuurlijke Alliantie integreert: bodem ondergrond, water, groen/ landschap Bij de ruimtelijke planprocessen vormen de vier sectoren één ruimtelijke pijler. De methode van de Natuurlijke Alliantie is ontstaan vanuit het waterbeleid. Bodem ...

Gidsmodellen voor klimaatbeleid

Klimaatateliers voor overheden De klimaatateliers van de provincie Gelderland hebben als doel om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering en kansen van klimaatadaptatie op regionaal niveau. Ze zijn speciaal georganiseerd voor overheden. In de klimaatateliers zijn gidsmodellen gebruikt voor locaties in de regio Stedendriehoek en FoodValley i.o.. Klimaatgidsmodel Gidsmodellen zijn een bruikbaar instrument om de planvorming en communicatie te ondersteunen. ...

Gidsmodellen voor water en RO

Project Gidsmodellen voor water zijn ruimtelijke schema’s, die verhelderen op welke wijze water kan fungeren als drager van de ruimtelijke structuur van een locatie of een gebied. In het verleden zijn diverse gidsmethoden ontwikkeld, VROM wil deze methoden integreren tot een generieke methode. GrondRR is in het planproces betrokken als vertegenwoordiger van de AquaRO gidsmodellen. Een van de bijdragen betrof ...